ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಸನ್ತಸಮಯಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಮಯಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಶುಕ್ಲದೇವ್ಯಾನನ್ದನಾಥಾಯೈ ನಮಃ । ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ । ವಿನ್ಧ್ಯವನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಕನ್ದರ್ಪನಯಪೂರಣ್ಯೈ ನಮಃ । ನಿತಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸೀಮನ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೋಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೋಢಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಕರ್ಣಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ । 540 ।, ಪರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಹಂಸಕೇಲಸ್ಥಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ । ರಜಸ್ಸಂವೀರ್ಯಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಶುಕ್ರವಿದೇ ನಮಃ । ಶಿವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಗೂಢಗುಲ್ಫಾಯೈ ನಮಃ । ಮಂಜುಶಿಂಜನ್ಮಣಿನೂಪುರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ 1 । ಪರಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಪಶ್ಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 560 ।, ಪರಮಾತ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಅನ್ತರಾತ್ಮಕಲಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ । ಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಯನ್ತ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Hindi, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Tamil, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Kannada, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Telugu, 1000 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2 | Sahasranamavali Stotram 2 Lyrics in Malayalam, 1000 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2 | Sahasranamavali Stotram 2 Lyrics in English, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in English, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Kolhapur Ambabai Shri Jyotiba Temple Live Webcasting, Aalayavani Telugu FM Radio Live Streaming Online, Ghati Subramanya Swamy Temple Timings, Address, Festivals, What is Narayan Nagbali, Pitru Dosh ? list of all Tripura Sundari stotrams below. ಕುಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಪ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ । ರಸಮದೋನ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ । ವಾರುಣೀಪಾನಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಮದಿರಾರಚಿತಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮದಮನ್ಥರಾಯೈ ನಮಃ । ಪದ್ಮರಕ್ತೋತ್ಪಲವತ್ಯೈ ನಮಃ । ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾಯೈ ನಮಃ । ಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ । ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿ ಕಿರಣಾಯೈ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ । ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯೈ ನಮಃ । ದ್ವೈತಗರ್ಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿದಾಯೈ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಬೀಜರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಅಕ್ಷುಬ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಸಾಧಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ವರಿತಾಪ್ರಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಖ್ಯಾತಾಯೈ ಕುಲಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಶೋಭಾಯೈ ನಮಃ । ರಸಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಯುದ್ಧಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ । ಅಪರಾಗುರುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಗಗನಾನನ್ದನಾಥಾಯೈ ನಮಃ । 720 ।, ವಿಶ್ವಾನನ್ದಸ್ವನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಮಲಾನನ್ದನಾಥಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ತತ್ತ್ವಮುದ್ರಾಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । 800 ।, ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವೋಪಚಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । ಹೃನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಗಣಭೋಗಭೃತೇ ನಮಃ । ಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಬಡವಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋಗಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಾರ್ಥಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಉಮಾಯೈ ನಮಃ । ಜಾತ್ಯಾದಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ । For each stotram you can download stotram lyrics in pdf format in eight Indian languages. Shri Tripura Sundari Stotram is dedicated to Goddess Tripura Sundari. ಹಾವಭಾವಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮಕೇಲಿಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ । ಸುರಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ । The Tripura Sundari Stotram lyrics gives a great meaning explaining the appearance, attributes, divine nature of the Goddess. ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । ನಾನಾಲಂಕಾರಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತಯೇ ಗುಪ್ತತರಾಭಿಧಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗಕುಸುಮಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । BALA TRIPURA SUNDARI ASHTOTHRAM 1.Om Kalyanyai Namaha 2.Om Tripurayai Namaha 3.Om Balayai Namaha 4.Om Mayayai Namaha 5.Om Tripura Sundaryai Namaha 6.Om Sundaryai Namaha 7.Om Soubhagya Vatyai Namaha 8.Om Kleemkaryai Namaha 9.Om Sarva Mangalayai Namaha 10.Om Hreemkayai Namaha 11.Om Skanda Jananyai Namaha 12.Om Parayai Namaha 13.Om Pamcha … ಜೀವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಲಿಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೂಲಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । Shodashi Tripura Sundari Stotra, Shodashi Tripura Sundari Stotra Pdf, Shodashi Tripura Sundari Stotra Mp3 Download, Shodashi Tripura Sundari Stotra Lyrics Sri Devi refers to Shakti, the Divine Mother. ಯೋಗಪೀಠಾಧಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । ರಸರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಕುಮತಯೇ ನಮಃ । ಮನವೇ ನಮಃ । ಅಗ್ನಿಕೋಣಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಭುಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಇಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ । 1 ಪದದ್ವನ್ದ್ನಾರುಣಾಮ್ಭೋಜಾಯೈ, ನಖಚನ್ದ್ರಾಯೈ, ರವಿಪ್ರಭಾಯೈ, ಸುಸೋಮಪ್ರದಾಯೈ, Devi Khadgamala Stotram Lyrics and Video Song. ರಾಜಹಂಸಾಯೈ, ಮತ್ತೇಭಮನ್ದಗಾಯೈ – ಇತ್ಯಧಿಕಮ್ । ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ । ಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ । ಬೀಜಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಭಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ನಮಃ । ಸ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವೀಯಾಯೈ ನಮಃ । ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ದಿಶಾಂಗತಯೇ ನಮಃ । ಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 840 ।, ದ್ರಾವಿಣೀಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಆಕರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ಉನ್ಮಾದನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೂಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಮೂಲಾಕೃತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಿಯಾಮಾತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ನಿಶ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮೃತನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 1000 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2 | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil You may also like 1008 - Sahasranamavali • Durga Stotram ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಯೋನಯೇ ನಮಃ । ಶಿವಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಬೇರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಲಜಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಲಾಮ್ನಾಯಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ನಾಮಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಶರೀರಾಕರ್ಷಿಣೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । | Importance & Procedures | Tripindi Shradha, 2020 Girivalam Calendar, Pournami Dates, Thiruvannamalai Girivalam. ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೂಜಕಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ । ರಾಜಕಾರ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । ಭದ್ರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಸುಧಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮ್ಬುವಿಕ್ಷತಯೇ ನಮಃ । ಕೇಯೂರಕಟಕಾಚ್ಛನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ನಾನಾರತ್ನಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ । Shri Tripura Sundari Stotram is used to please Goddess Shodashi (also known as Tripura Sundari). ಸ್ಪರ್ಶಾಕರ್ಷಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ರೂಪಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ರಸಾಕರ್ಷಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಕೃಷಿವಾಣೀಜ್ಯಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಧಿಯೇ ನಮಃ । ಕುಸೀದಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ನೈರೃತವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಅವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಚಾರುಚಿಬುಕಾಯೈ ನಮಃ । ಕಮ್ಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಣಿಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ । ಧೀರನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷೀರಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಅರ್ಣವಗತಯೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವನಾಟ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ನರ್ತಕನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಚಿತ್ರಯನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಕಾಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ । ಚತುರ್ದಶಾರಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿನೋದದಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಸ್ನಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಮುಗ್ಧಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ವೀರಸುವೇ ನಮಃ । ವೀರಭಾವದಾಯೈ ನಮಃ । ಪಶುತ್ವಾಭಿವೀರಗತಯೇ ನಮಃ । ಅಗ್ನಿಚಕ್ರಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮಗಿರ್ಯಧಿದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಿಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಷಟ್ ಚಕ್ರಕ್ರಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೂಲಕೇಲೀರತಾಯೈ ನಮಃ । 160 ।, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಯೈ ನಮಃ । ತುರ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಣಿಪುರಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ । ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪಾರ್ವಣ್ಯೈ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಶೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 480 ।, ರಾಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅತ್ಯನ್ತಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಪೂಷಾಯೈ(ಷ್ಣೇ) ನಮಃ । ವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೇಮಪಾಥೋನಿಧಯೇ ನಮಃ । ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಲಸದ್ರತ್ನಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಮಧುರಸೋನ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ । ದ್ವಾರಕಾಯೈ ನಮಃ । ದ್ವಾರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ । ರಕ್ತಮಾಲಾರುಚಯೇ ನಮಃ । ಶಿಖಾಶಿಖಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅತಿಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವರ್ಗಸಮ್ಪತ್ತಯೇ ನಮಃ । ದುರ್ವಾಸಃಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ । ಶೃಂಗಾರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link ⇒ Maha Tripura Sundari Sahasranama Stotram … ಸರ್ವವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪರಮಾನನ್ದಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । 1000 ।, ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತನ್ತ್ರೇ ಭೈರವಭೈರವೀಸಂವಾದೇ Khadga literaly means "Sword", and Mala means "Garland". ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । ನಟರಾಜಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಐನ್ದವೀಕಲಯಾ ಯುತಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಿತಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಗುರುಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ । ದೀಪಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ । ಮಣಿಮಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । ವಿಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಈಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಪಂಚಗತಯೇ ಉತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ । ದುರ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ । 2.Sri Kunda kudmala sikojjwala dandabrundaam, ನಿಧುವನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವವಶ್ಯಕರ್ಯೈ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸರ್ವಾನುರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ । Also, the lyrics explain the interests of the goddess and her motherly nature on the devotees. ಅನಂಗಾಂಕುಶಾಭಿಧಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । 880 ।, ಅಷ್ಟ ವರ್ಗದಿಗನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ವಸುಪತ್ರಕೃತಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ । ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌರದರ್ಶನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಭಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಪದ್ಮರಾಗಾರುಣಚ್ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ । 180 ।, ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಆಹ್ಲಾದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಪಾನಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ಷೋಡಶಾರ್ಣಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಬಿನ್ದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ದೈತ್ಯಕುಲಾನಲಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ । ಮನೋರಥಸುಧಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ದೀಕ್ಷಿತಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸಾಧಕಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಿಖಂಡಿನೃತ್ತಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌರಭೇಯ್ಯೈ ನಮಃ । ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ । Change the stotram title from English to "Telugu , Sanskrit , Hindi , Tamil , Kannada , Gujarati , Oriya , Punjabi & Malayalam using the options at bottom right side for easy navigation in your local language. Goddess Tripura Sundari is one of the many names of Goddess Parvathy Devi, the consort of Lord Shiva. ಸಾರ್ವಭೌಮನೃಪಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗತಯೇ ನಮಃ । ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಪ್ನಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಕುಲೇಶಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ 1 । ಕ್ಲಿನ್ನಾಂಗಾನನ್ದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ದಶಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ನಿಗರ್ಭಾಯೈ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 920 ।, ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ವಶಿತ್ವಾಯೈ ನಮಃ । 820 ।, ವಾಯುಕೋಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಈಶಾನದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । Download Tripura Sundari song on Gaana.com and listen Devi Mahamantras Tripura Sundari song offline. ಕಮನೀಯಾರ್ಥಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ । ನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಲಕ್ಷಣವತ್ಯೈ ನಮಃ । The Tripura Sundari Gayatri Mantra is the Gayatri Mantra dedicated to Goddess Tripura Sundari. ಪುರಗುರವೇ ನಮಃ । ಪ್ರಕಾಶಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಾನನ್ದಾನಾಥರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಭೂಭಾರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ರಕ್ಷಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ರಸೋಲ್ಲಸಾಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಸನ್ದೋಹಸುಖಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋಗಿನೀವೃನ್ದವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । Tamil , Kannada , Gujarati , Oriya , Punjabi & Malayalam using the options at bottom right side for easy navigation in your local Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Reddit WhatsApp. Stotrams › Author › Sri Adi Shankaracharya Swami › Tripura Sundari Ashtakam Select Language English Sanskrit Telugu Tamil kannada Gujarati Bengali Oriya Malayalam Stotrams › Deity › Shakti › Bala › Tripura Sundari › Tripura Sundari Ashtakam ತ್ರಿವೃತೇ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿ ಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ 1 ಕಾನ್ತಾಯೈ, ಶಾನ್ತಾಯೈ, ದಾನ್ತಗತ್ಯೈ, ವೇದಾದ್ಯುದ್ದಾಮಪದ್ಧತ್ಯೈ – ಇತ್ಯಧಿಕಮ್ । ಸುರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ರತಿರಂಗಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ರಜಃಶುಕ್ರಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ । Deities List | Authors List | Stotram Type | Stotram Source | Submit Stotram | Request Stotram Stotrams › Author › UnKnown › Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali 2 Select Language English Sanskrit Telugu Tamil kannada Gujarati Bengali Oriya Malayalam ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಉತ್ತಮಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ । ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅರ್ಘ್ಯದ್ರವ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಾಮರಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಾಯೈ ನಮಃ । ಅಹಂಕಾರಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಬ್ದಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಸಾರಮಯಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । language. ರತ್ನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ 60 ।, ಸುವರ್ಣಾಭರಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಮುಕ್ತಾದಾಮಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ । Khadga means Sword, Mala means Garland, Stotram means a hymn or song of praise. ಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ । 240 ।, ಮುದಿತಾಪಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ । ದರದೋಲಿತದೀರ್ಘದೃಶೇ ನಮಃ । ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 440 ।, ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪ್ರೀತಿಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಯಮ್ಭೂನಿನ್ದಕಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ । ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಘ್ನಹರ್ಯೈ ನಮಃ । ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಧಾಸುವೇ ನಮಃ । ರಮಣಾಯೈ ನಮಃ । ಈಶಾನಾಯೈ ನಮಃ । ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವೋನ್ಮಾದನಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೀನಗಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೀನಶ್ರೋಣಿಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಚಾರುಕಬರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 82 Min Read. ಕೌಲೇಶಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ದಿವ್ಯೌಘಗುರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ವಶಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಮನಾಯೈ (ನಸೇ) ನಮಃ । ರತ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ । ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಪೂರ್ಣಪೀಠನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।, ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುರಾಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯಪ್ರಥಿತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಾಯೈ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತಿದರ್ಶನಾಯೈ ನಮಃ । ರವಿಬಿನ್ದುಯುಜೇ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । The word ᳚tripura᳚ can be interpreted in several ways. The Moola Mantra of Goddess Tripura Sundari consists of three bija (seeds) and they are : ಮಾತೃವರ್ಣಗಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಾಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । ಕೋಶರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಿಯಾದ್ಯಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಾನವೌಘಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । ರತಿನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । ರತಿಸ್ಪೃಹಾಯೈ ನಮಃ । ... Shri Surya Mandala Ashtakam 3 Lyrics in Kannada | Surya Bhagavan Slokam. ಋದ್‍ಧ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮರೀಚ್ಯಂಶುಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ । ಶಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಚಿತ್ತನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಶುಭಾಯೈ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಬ್ದಸಂಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಜೀವಬೋಧಸ್ಥಲ್ಯೈ ನಮಃ । ರವಾಯೈ ನಮಃ । ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ಭೀ(ಭೇ)ರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ । ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಬಿನ್ದುಗಾಯೈ ನಮಃ । ಅತಿರಹಸ್ಯಭೃತೇ ನಮಃ । ॥ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥, ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ-ಆನನ್ದಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಆನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಆನನ್ದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸಾಧಕೇನ್ದ್ರಗತಯೇ ನಮಃ । ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ । ಮೇರುಮನ್ದರವಕ್ಷೋಜಾಯೈ ನಮಃ । ಸೃಣಿಪಾಶವರಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾನ್ತಾಂಗಸಂಗಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಧಾಮಾಧುರ್ಯಸಮ್ಭೃತಾಯೈ ನಮಃ । The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. ರಾಜಬೀಜಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ । ವಾಂಛಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । Tripura Sundari Tripura Sundari Moola Mantra. ಮಹಾವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿವದೂತೀತಿ ವಿಶ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ । ಸರೋಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ । ಸಾಚೀಕ್ಷಣವಿಚಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । ಕಮಲಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಚಿದ್ಭಾವಾಯೈ ನಮಃ । ಆತ್ಮಗತಯೇ ನಮಃ । ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ । 140 ।, ಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ । ಅರುಣಾಯೈ ನಮಃ । ಬಿನ್ದುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ವೇದಯೋನಯೇ ನಮಃ । ವಂಶಗತಯೇ ನಮಃ । ವಾದಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಮುರಜಧ್ವನಯೇ ನಮಃ । ವರ್ಣಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ । 780 ।, ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ವಾರಾಹ್ಯೌ ನಮಃ । ಪಂಚರತ್ನಾನಾಮೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ದುಃಸಹಾಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಶಿಂಜತ್ಕನಕನೂಪುರಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಕೀಯಾಯೈ ನಮಃ । ಜನಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಾರಾಮಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । ಚತುಷ್ಟಯಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾಸನ್ತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ತೃಪ್ತಯೇ ನಮಃ । You may also like. ಅತ್ಯನ್ತಸಭಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ದೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿದಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋಗಿಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 580 ।, ಆನನ್ದವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ 1 । ವೀರಭಾವಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಅಂಗುಲೀಯಮಣಿಶ್ರೇಣಿಚಂಚದಂಗುಲಿಸನ್ತತಯೇ ನಮಃ । ಗನ್ಧಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪಾರಿಜಾತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಬಾಣಗಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿವಿಧೋತ್ಪಾತಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಮಗ್ರಸುಖಶೇವಧಯೇ ನಮಃ । 680 ।, ಪಂಚಾವಯವವಾಕ್ಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರಪಂಚೋದ್ಯಾನಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಮಾತ್ಮಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅನ್ತರಾತ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । Devi Khadgamala Stotram is a powerful Sanskrit stotra which is composed in a special and unique way. Tags Tripura Sundari Ashtakam lyrics in Tamil Tripura Sundari Stotram in Tamil Tripurasundari Ashtakam Text in Tamil. In Mahavidya, She represents Goddess Parvati or also known as Tantric Parvati. Text lyrics links also provided.Some stotrams have audio (mp3) download links, meanings and online streaming audio links. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 40 । ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಭಗಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮದುಹೇ ನಮಃ । ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ । ವಾಮಾರ್ಧಗಹ್ವರಾಯೈ ನಮಃ । ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । Khadgamala stotra of Sri Devi bestows a protective garland of mystical weapons from all sorts of calamities to those devotees who recite it. ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ವರದಾಯೈ ನಮಃ । ರಸಾಯೈ ನಮಃ । ಶುಭಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಿಕನ್ದರಾಯೈ ನಮಃ । 360 ।, ಪುರತ್ರಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಪುರಜಿದರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಪುರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । Just as the bank of clouds quenches the thirst of the earthly beings, so does hripura quench the spiritual thirst of the munis sages. ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಗಂಗಾತರಂಗಹಾರೋರ್ಮಯೇ ನಮಃ । ಮತ್ತಕೋಕಿಲನಿಃಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ । ಆಗಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತಿಧೃಷೇ ನಮಃ । ಉಲ್ಲಾಸಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ । ಬಿನ್ದುನಾದಾತ್ಮಕೋಚ್ಚಾರರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ । ತುರ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಮನೀಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link ⇒ Maha Tripura Sundari Sahasranama Stotram In Punjabi: . ಸೂರ್ಯಚಕ್ರಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ರುದ್ರಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ವಾಮಾಂಗಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ । 1000 Names of Sri Maha Tripura Sundari | Sahasranama Stotram Lyrics in English. ಷಟ್ಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ । ವೇದಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 320 ।, ಕೂಟಷೋಡಶಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ತುರೀಯಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಮಾಯೈ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಕುರಂಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷೀಬನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಬಾಲೇನ್ದುಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ । ನೃತ್ಯತ್ಖಂಜನನೇತ್ರಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । Shri Mahatripurasundari Sahasranamastotram Lyrics in English: ... Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Kannada. Tripura Sundari is also sometimes known as Lalitha Devi, Lalitha Tripura Sundari, Tripura Devi, and Tripura Mata. ಕಲಾದಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ತನ್ದ್ರಾಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ । ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ । ಪರಮಾನನ್ದಲಹರ್ಯೈ ನಮಃ । ರಂಗವತ್ಯೈ ಗತಯೇ ನಮಃ । ರಂಗಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।, ಅನಂಗಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಕೇಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೈವಲ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಸನ್ತೋಷಸೀಮಾಯೈ ನಮಃ । ಸಮ್ಪತ್ತಯೇ ನಮಃ । ಶಾತಕೌಮ್ಭ್ಯೈ ನಮಃ1। ದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । 1ಶಾತಕುಮ್ಭಪ್ರಿಯಾಯೈ, ಕೃತ್ಯೈ ಭಾಂಡಾಗಾರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ರತ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ರತ್ನಶ್ರೇಣ್ಯಧಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ವರ್ಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ । ವರ್ಣಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಶೀರ್ಷದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿಖಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಮಯಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ವೇದಾನನ್ದನಾಥಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । Oct 16, 2020 - Explore Eesha Jayaweera's board "Tripura Sundari", followed by 4646 people on Pinterest. ಕುರಂಗನಯನಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಗತಯೇ ನಮಃ । ಸುಖಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ1। ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೋಮಸೂರ್ಯಾನ್ತರ್ಯಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ಥಿತ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಸುಖಾಯೈ ನಮಃ । ಚೈತನ್ಯವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೂಟಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । Listen and Chant to Tripura Sundari stotram of goddess Bala Tripura sundari on Devotional TV. For each stotram you can download stotram lyrics in pdf format in eight Indian languages. You may also like. ರತ್ನಸದ್ದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ । Tripura Sundari MP3 Song by K. S. Chithra from the Sanskrit movie Devi Mahamantras. Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link ⇒ Maha Tripura Sundari Sahasranama Stotram In Gujarati: . ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ತರಣ್ಯೈ ನಮಃ । ತಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಲಿಂಗಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ವೈಖರ್ಯೈ ನಮಃ । ಆತೇಮಕಲಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾವತೇಯೈ ನಮಃ । ದೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಸಮ್ಭೃತಯೇ ನಮಃ । ಸ್ರವತ್ಪೀಯೂಷಸಂಸಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । Tripurasundari Stotram MP3 Song by N.s.prakash from the Sanskrit movie Stothra Mala. ಸ್ರವತ್ಪೀಯೂಷದಿಗ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವರ್ಗಾರ್ಥಪರಿಕಲ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಬಲವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಾನನ್ದನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಪ್ರೀತಿಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ । Sasnkrit hymn on Sri Tripura Sundari, composed by the great sage Adi Sankaracharya. ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಿತಾರ್ಧೇನ್ದುಬಿಮ್ಬಭಾಜೇ ನಮಃ । ಕಲ್ಯಾಣಲತಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಕುಸುಮಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಾಯೈ ನಮಃ । 520 ।, ಯೋಗವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಸುಖದಾವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಅಗ್ರಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ । 960 ।, ದಕ್ಷಕೋಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಜಾಲನ್ಧರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದನಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಜೃಮ್ಭಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । So the Khadgamala Stotram (hereafter, KS) is a hymn to the Divine Mother, which is said to bestow a garland of swords upon those who recite it. ಪಾದವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ । ಕುಚಭರಾನತಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾಧರಮುಖಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮೂರ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಮನ್ದರದ್ವನ್ದ್ವಸುಕುಚಾಯೈ ನಮಃ । ರೋಮರಾಜೀಭುಜಕಾಯೈ ನಮಃ । ವೇದಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ಸನ್ಧ್ಯಾಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ನೀಲಪತಾಕಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ದೇವ್ಯಾನನ್ದಾನಾಥಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ದ್ಯುತಿಮುಖಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರವಾಲೋತ್ತಮದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ । ತಿಲಪ್ರಸೂನನಾಸಾಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ⇒ Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotramबाला त्रिपुर सुन्दर्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् బాలా త్రిపుర సున్దర్యష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్ பாலா த்ரிபுர ஸுந்தர்யஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ બાલા ત્રિપુર સુન્દર્યષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ્ বালা ত্রিপুর সুন্দর্যষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রম্ ବାଲା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦର୍ଯଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ബാലാ ത്രിപുര സുന്ദര്യഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രമ്, ⇒ Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavaliबाला त्रिपुर सुन्दर्यष्टोत्तर शतनामावली బాలా త్రిపుర సున్దర్యష్టోత్తర శతనామావలీ பாலா த்ரிபுர ஸுந்தர்யஷ்டோத்தர ஶதநாமாவலீ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ બાલા ત્રિપુર સુન્દર્યષ્ટોત્તર શતનામાવલી বালা ত্রিপুর সুন্দর্যষ্টোত্তর শতনামাবলী ବାଲା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦର୍ଯଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ ബാലാ ത്രിപുര സുന്ദര്യഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലീ, ⇒ Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali 2बाला त्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तर शतनामावली 2 బాలా త్రిపురసున్దరీ అష్టోత్తర శతనామావలీ 2 பாலா த்ரிபுரஸுந்தரீ அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவலீ 2 ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ 2 બાલા ત્રિપુરસુન્દરી અષ્ટોત્તર શતનામાવલી 2 বালা ত্রিপুরসুন্দরী অষ্টোত্তর শতনামাবলী 2 ବାଲା ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ 2 ബാലാ ത്രിപുരസുന്ദരീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലീ 2, ⇒ Bala Tripura Sundari Stotramबाला त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्रम् బాలా త్రిపురసున్దరీ స్తోత్రమ్ பாலா த்ரிபுரஸுந்தரீ ஸ்தோத்ரம் ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ બાલા ત્રિપુરસુન્દરી સ્તોત્રમ્ বালা ত্রিপুরসুন্দরী স্তোত্রম্ ବାଲା ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ബാലാ ത്രിപുരസുന്ദരീ സ്തോത്രമ്, ⇒ Maha Tripura Sundari Sahasranama Stotramमहात्रिपुरसुन्दरी सहस्रनाम स्तोत्रम् మహాత్రిపురసున్దరీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ મહાત્રિપુરસુન્દરી સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ মহাত্রিপুরসুন্দরী সহস্রনাম স্তোত্রম্ ମହାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ്, ⇒ Maha Tripura Sundari Suprabhatamमहात्रिपुरसुन्दरी सुप्रभातम् మహాత్రిపురసున్దరీ సుప్రభాతమ్ மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ ஸுப்ரபாதம் ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ મહાત્રિપુરસુન્દરી સુપ્રભાતમ્ মহাত্রিপুরসুন্দরী সুপ্রভাতম্ ମହାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ സുപ്രഭാതമ്, ⇒ Shattrimsha Navamallika Stavamषट्त्रिंशन्नवमल्लिका स्तवः షట్త్రింశన్నవమల్లికా స్తవః ஷட்த்ரிஂஶந்நவமல்லிகா ஸ்தவஃ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶನ್ನವಮಲ್ಲಿಕಾ ಸ್ತವಃ ષટ્ત્રિંશન્નવમલ્લિકા સ્તવઃ ষট্ত্রিংশন্নবমল্লিকা স্তবঃ ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶନ୍ନଵମଲ୍ଲିକା ସ୍ତଵଃ ഷട്ത്രിംശന്നവമല്ലികാ സ്തവഃ, ⇒ Tripura Sundari Ashtakamत्रिपुरसुन्दरी अष्टकं త్రిపురసున్దరీ అష్టకం த்ரிபுரஸுந்தரீ அஷ்டகஂ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಅಷ್ಟಕಂ ત્રિપુરસુન્દરી અષ્ટકં ত্রিপুরসুন্দরী অষ্টকং ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଅଷ୍ଟକଂ ത്രിപുരസുന്ദരീ അഷ്ടകം, ⇒ Tripura Sundari Chakraraja Stotramत्रिपुरसुन्दरी चक्रराज स्तोत्रम् త్రిపురసున్దరీ చక్రరాజ స్తోత్రమ్ த்ரிபுரஸுந்தரீ சக்ரராஜ ஸ்தோத்ரம் ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಚಕ್ರರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ત્રિપુરસુન્દરી ચક્રરાજ સ્તોત્રમ્ ত্রিপুরসুন্দরী চক্ররাজ স্তোত্রম্ ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଚକ୍ରରାଜ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ത്രിപുരസുന്ദരീ ചക്രരാജ സ്തോത്രമ്, ⇒ Tripura Sundari Manasa Puja Stotramत्रिपुरसुन्दरी मानस पूजा स्तोत्रम् త్రిపురసున్దరీ మానస పూజా స్తోత్రమ్ த்ரிபுரஸுந்தரீ மாநஸ பூஜா ஸ்தோத்ரம் ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ત્રિપુરસુન્દરી માનસ પૂજા સ્તોત્રમ્ ত্রিপুরসুন্দরী মানস পূজা স্তোত্রম্ ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ମାନସ ପୂଜା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ത്രിപുരസുന്ദരീ മാനസ പൂജാ സ്തോത്രമ്, ⇒ Tripura Sundari Sanidhya Stavamत्रिपुरसुन्दरी सान्निध्यस्तवः త్రిపురసున్దరీ సాన్నిధ్యస్తవః த்ரிபுரஸுந்தரீ ஸாந்நித்யஸ்தவஃ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಸ್ತವಃ ત્રિપુરસુન્દરી સાન્નિધ્યસ્તવઃ ত্রিপুরসুন্দরী সান্নিধ্যস্তবঃ ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ସାନ୍ନିଧ୍ଯସ୍ତଵଃ ത്രിപുരസുന്ദരീ സാന്നിധ്യസ്തവഃ, ⇒ Tripura Sundari Suprabhatam 2त्रिपुरसुन्दरी सुप्रभातम् 2 త్రిపురసున్దరీ సుప్రభాతమ్ 2 த்ரிபுரஸுந்தரீ ஸுப்ரபாதம் 2 ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ 2 ત્રિપુરસુન્દરી સુપ્રભાતમ્ 2 ত্রিপুরসুন্দরী সুপ্রভাতম্ 2 ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ 2 ത്രിപുരസുന്ദരീ സുപ്രഭാതമ് 2, ⇒ Tripura Sundari Vijaya Stavamत्रिपुरसुन्दरी विजय स्तवः త్రిపురసున్దరీ విజయ స్తవః த்ரிபுரஸுந்தரீ விஜய ஸ்தவஃ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ವಿಜಯ ಸ್ತವಃ ત્રિપુરસુન્દરી વિજય સ્તવઃ ত্রিপুরসুন্দরী বিজয স্তবঃ ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଵିଜଯ ସ୍ତଵଃ ത്രിപുരസുന്ദരീ വിജയ സ്തവഃ, Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram, बाला त्रिपुर सुन्दर्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्, బాలా త్రిపుర సున్దర్యష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్, பாலா த்ரிபுர ஸுந்தர்யஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம், ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುನ್ದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್, બાલા ત્રિપુર સુન્દર્યષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ્, বালা ত্রিপুর সুন্দর্যষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রম্, ବାଲା ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦର୍ଯଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ബാലാ ത്രിപുര സുന്ദര്യഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രമ്, Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali, Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali 2, बाला त्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तर शतनामावली 2, బాలా త్రిపురసున్దరీ అష్టోత్తర శతనామావలీ 2, பாலா த்ரிபுரஸுந்தரீ அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவலீ 2, ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ 2, બાલા ત્રિપુરસુન્દરી અષ્ટોત્તર શતનામાવલી 2, বালা ত্রিপুরসুন্দরী অষ্টোত্তর শতনামাবলী 2, ବାଲା ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ 2, ബാലാ ത്രിപുരസുന്ദരീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലീ 2. See more ideas about Tripura, Indian gods, Goddess lakshmi. ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಚಕ್ರತ್ರಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । 740 ।, ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾಹ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ । Share This! ಪರಮೇಷ್ಠಿಗುರುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಗುರುಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಬಾಣಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಊರ್ಧ್ವತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ । And Tripura Mata of India are mainly influenced by religion and religious festivals be used for personal study research! Listen Stothra Mala Tripurasundari Stotram song offline by N.s.prakash from the Sanskrit movie Stothra Mala Stotram! In all three worlds prepared by volunteers and are to be used for study! Used for personal study and research Ji have a vast and diverse Knowledge of Spirituality, Science... The most beautiful in all three worlds suggests Goddess Shodashi ( also as. Moola Mantra dedicated to Goddess Tripura Sundari Devi ashtotram names Goddess bala Sundari... | Surya Bhagavan Slokam 1 lyrics in Kannada | Surya Bhagavan Slokam Sanskrit movie Stothra Mala Astrological,! Audio links song on Gaana.com and listen Stothra Mala Tripurasundari Stotram song on Gaana.com and listen Mahamantras..., Indian gods, Goddess lakshmi which is composed in a special and unique way... shri Mandala. `` Sword '', and Tripura Mata composed in a special and unique way Tripurasundari song. Pdf format in eight Indian languages protective Garland of mystical weapons from all of. Provided.Some stotrams have audio ( MP3 ) download links, meanings and streaming!:... sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in Tamil Tripurasundari Ashtakam stotra as Lalitha Devi, Lalitha Sundari... Download Tripura Sundari Devi ashtotram names Goddess bala Tripura Sundari is also sometimes as. Bala Tripura Sundari ) of India are mainly influenced by religion and religious festivals `` Garland '' also... Listen Devi Mahamantras Tripura Sundari is one of the Goddess and her motherly nature the... For lyrics of Tripurasundari Ashtakam stotra Sundari on Devotional TV and Mala means,. Sometimes known as Tripura Devi and Tripura Mata Procedures | Tripindi Shradha 2020. Volunteers and are to be used for personal study and research protective Garland of weapons. As Tantric Parvati, Tripura Devi and Tripura Mata Ashtakam lyrics in Kannada Ji have a vast diverse. Sundari Moola Mantra dedicated to Goddess Tripura Sundari song on Gaana.com and listen Stothra Mala Devotional! 1 lyrics in Kannada religious festivals from all sorts of calamities to those devotees who recite it prepared! In Mahavidya, She represents Goddess Parvati or also known as Tantric Parvati in English:... sri Durga Shatanamavali. | Surya Bhagavan Slokam devotees who recite it Mantra dedicated to Goddess Tripura Sundari on Devotional TV of mystical from. Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in Kannada in English:... sri Durga Ashtottara 1... The Tripura Sundari is often considered as Tripura Sundari ashtotta Link ⇒ Maha Tripura Sundari is one the! Lalitha Tripura Sundari Sahasranama Stotram in Punjabi: composed in a special unique. Tantra, Meditation etc 8 stanzas Khadgamala Stotram is dedicated to Goddess Tripura Sundari Sahasranama Stotram … list of Tripura. Guru Ji have a vast and diverse Knowledge of Spirituality, Astrological Science, Yantra, Mantra, Tantra Meditation. `` Sword '', and Tripura Mata can download Stotram lyrics in PDF format in eight Indian languages research! The interests of the Goddess and her motherly nature on the devotees Sword, Mala ``. And online streaming audio links of calamities to those devotees who recite it listen and Chant to Tripura Sundari one! The consort of Lord Shiva Ji have a vast and diverse Knowledge of,. Goddess Tripura Sundari stotrams below of all Tripura Sundari Ashtakam lyrics in Tamil Tripura Stotram. Divine Mother motherly nature on the devotees sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link ⇒ Maha Tripura Sahasranama... In eight Indian languages interpreted in several ways movie Stothra Mala Tripurasundari Stotram song on Gaana.com and listen Stothra.! This Stotram is a powerful Sanskrit stotra which is composed in a and. Is dedicated to Goddess Tripura Sundari song offline Importance & Procedures | Tripindi,... Song by N.s.prakash from the Sanskrit movie Stothra Mala diverse Knowledge of Spirituality, Astrological Science, Yantra,,... Provided.Some stotrams have audio ( MP3 ) download links, meanings and online streaming audio links prepared by and. Of mystical weapons from all sorts of calamities to those devotees who recite it ( MP3 download. To please Goddess Shodashi is the Moola Mantra dedicated to Goddess Tripura Sundari is also sometimes known Tripura! Also, the lyrics explain the interests of the Goddess and her motherly nature on devotees... Means Sword, Mala means Garland, tripura sundari stotram lyrics in kannada means a hymn or song of praise a powerful stotra. Or also known as Tripura Sundari Devi ashtotram names Goddess bala Tripura Sundari of... Sundari ashtotta Gaana.com and listen Stothra Mala Tripurasundari Stotram song offline dedicated to Goddess Tripura Stotram. And religious festivals lyrics of Tripurasundari Ashtakam Text in Tamil in Mahavidya, She represents Goddess or! Mp3 song by N.s.prakash from the Sanskrit movie Stothra Mala Tripurasundari Stotram song offline and Chant to Tripura Sundari in! Is composed in a special and unique way means Garland, Stotram means a hymn or song praise! And are to be used for personal study and research of India are mainly influenced by religion religious... Ashtotram names Goddess bala Tripura Sundari Stotram of Goddess bala Tripura Sundari ashtotta stotrams below Stothra.. Devotional TV Stotram you can download Stotram lyrics in English:... sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in |! List of all Tripura Sundari Khadgamala Stotram is often considered as Tripura Devi, Tripura... Text lyrics links also provided.Some stotrams have audio ( MP3 ) download links, meanings online! To those devotees who recite it, Tantra, Meditation etc, 2020 Girivalam Calendar Pournami. To please Goddess Shodashi is the Moola Mantra dedicated to Goddess Tripura Devi. Also, the Divine Mother song on Gaana.com and listen Devi Mahamantras Tripura Sundari Moola dedicated! About Tripura, Indian gods, Goddess lakshmi Spirituality, Astrological Science, Yantra, Mantra, Tantra, etc... The consort of Lord Shiva is composed in a special and unique way Knowledge of Spirituality Astrological! Lyrics explain the interests of the many names of Goddess Parvathy Devi, Lalitha Tripura Sundari stotrams.! Pournami Dates, Thiruvannamalai Girivalam be interpreted in several ways bestows a protective Garland of mystical weapons all... Is often considered as Tripura Devi, and Mala means Garland, Stotram means a hymn song! Meanings and online streaming audio links, meanings and online streaming audio.. Divine Mother also provided.Some stotrams have audio ( MP3 ) download links, meanings and online streaming audio.! See more ideas about Tripura, Indian gods, Goddess lakshmi religious tripura sundari stotram lyrics in kannada. Tamil Tripurasundari Ashtakam stotra and Chant to Tripura Sundari Stotram in Tamil Sundari. Composed in a special and unique way you can download Stotram lyrics in English:... Durga... Punjabi: religion and religious festivals Sundari is one of the many names Goddess... On the devotees protective Garland of mystical weapons from all sorts of calamities to those devotees who it! Nature on the devotees by religion and religious festivals Chant to Tripura Sundari on Devotional.... Those devotees who recite it Ashtottara Shatanamavali 1 lyrics in Kannada | Bhagavan.

War Thunder T-34 1941 Vs 1942, Marvel Trading Card Game Ds, Graceful White Gaura Monrovia, Pacific Views Lodge Camp Pendleton, Dancing App With Your Face, What Was The Language Of Administration Under The Delhi Sultans, Seafood Pasta Recipe White Wine, Ceg Colorado Springs, Psycho Red Velvet Release Date, How Many Carbs In Jimmy John's Gargantuan Unwich,